4
در پژوهشی در اروپا به این نتیجه رسیده اند که کشور ترکیه بالاترین آمار در ترک تحصیل میان کشور‌های اروپایی را دارد.
ارسال دیدگاه