7
مسعود نریموسی گزارشگر با سابقه شبکه خوزستان به دلیل آن چه که گزارش جانبدارانه بازی پرسپولیس و استقلال خوزستان قلمداد شده، مورد هجوم کاربران فضای مجازی قرار گرفت.
ارسال دیدگاه