5
کمیته جهانی حمایت از خبرنگاران (CPJ) اگر چه اعلام کرد که قربانیان مرتبط با رسانه و مطبوعات کاهش یافته است، اما همزمان از بدتر شدن آزادی رسانه و مطبوعات در پاکستان خبر داد.
ارسال دیدگاه