71
مهم‌ترین اتفاق متافیزیک سنتی و به تعبیر مدرن، بغرنج‌ترین آن، که از قضا پراگماتیست‌های اولیه با احساسات تمام بدان پرداختند، همین بحث آگاهی و نسبت آن با ابژه بوده است.
ارسال دیدگاه