3
ناوچه نیروی دریایی نروژ در جریان رزمایش ناتو در اثر برخورد با یک شناور انگلیسی در حال غرق شدن است.
ارسال دیدگاه