22
وزیر صنعت طی احکام جداگانه ای شهریار طاهرپور به عنوان «سرپرست سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران» و جمشید ملارحمان را به عنوان «سرپرست سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران» منصوب کرد.
ارسال دیدگاه