27
تمامی کوهنوردان و اسکی بازان مفقود شده در پیست توچال پیدا شده و امدادگران در حال انتقال آنها به پائین کوه هستند.
ارسال دیدگاه