3
کارشناس علوم قرآنی گفت: شب زنده داری تا آخرین روز ماه رمضان از اعمال و اقداماتی است باعث بیشترین میزان یاد خدا در انسان می‌شود انسان در زندگی همواره به اصل یاد خدا توجه داشته باشد که باعث ترک بسیاری از گناهان می‌شود.
ارسال دیدگاه