8
فعالیت‌های جسمی سنگین در محل کار ممکن است خطر مرگ را افزایش دهد.
ارسال دیدگاه