3
موزه آبگینه و سفالینه های ایران موزه تخصصی شیشه و سفال در خیابان جمهوری، خیابان سی تیر تهران واقع شده است.
ارسال دیدگاه