21
پلیس از مردم خواست تا دو سارق مسلح که از یک خانه سرقت کرده بودند را شناسایی کنند.
ارسال دیدگاه