506
حمایت از کالای ایرانی؛ آینده ای روشن، باطلاق دشمن. رسیدن به رشد و بالندگی و خروج از وابستگی و غربزدگی، تنها در سایه حمایت از کالای تولید داخل میسر خواهد شد و رفع مشکلات کشور منوط به ترویج ...