323
روز ۲۰ نوامبر ۱۹۹۸ یک موشک پروتن-کا، سکوی پرتاب "بایکونور" را در حالی ترک کرد که محموله‌ای با نام "زاریا" را با خود به مدار زمین می برد.


329
سالروز آغاز یک همکاری بین‌المللی در مدار زمین روز ۲۰ نوامبر ۱۹۹۸یک موشک پروتن-کا، سکوی پرتاب "بایکونور" را در حالی ترک کرد که محموله‌ای با نام "زاریا" را با خود به مدار زمین می برد.


27
روز ۲۰ نوامبر ۱۹۹۸ یک موشک پروتن-کا، سکوی پرتاب "بایکونور" را در حالی ترک کرد که محموله ای با نام "زاریا" را با خود به مدار زمین می برد.


280
روز ۲۰ نوامبر ۱۹۹۸ یک موشک پروتن-کا، سکوی پرتاب "بایکونور" را در حالی ترک کرد که محموله‌ای با نام "زاریا" را با خود به مدار زمین می برد.


663
۲۰ نوامبر؛ سالروز آغاز یک همکاری بین‌المللی در مدار زمین. به گزارش ایسنا؛ در اواخر دهه ۱۹۸۰ روسها به دنبال گسترش کارهای تحقیقاتی با بکارگیری فضاپیمای "بوران" و در مدار قرار دادن مجتمع مداری میر-۲ بودند و آمریکایی‌ها ...


97
روز ۲۰ نوامبر ۱۹۹۸ یک موشک پروتن-کا، سکوی پرتاب "بایکونور" را در حالی ترک کرد که محموله‌ای با نام "زاریا" را با خود به مدار زمین می برد.


561
روز ۲۰ نوامبر ۱۹۹۸ یک موشک پروتن-کا، سکوی پرتاب"بایکونور" را در حالی ترک کرد که محموله‌ای با نام"زاریا" را با خود به مدار زمین می برد.


983
به گزارش ایسنا؛ در اواخر دهه ۱۹۸۰ روسها به دنبال گسترش کارهای تحقیقاتی با بکارگیری فضاپیمای "بوران" و در مدار قرار دادن مجتمع مداری میر-۲ بودند و آمریکایی‌ها بطور جدی مذاکره برای طراحی و ساخت یک ایستگاه فضایی با نام ...


724
ایسنا / روز ۲۰ نوامبر ۱۹۹۸یک موشک پروتن-کا، سکوی پرتاب "بایکونور" را در حالی ترک کرد که محموله‌ای با نام "زاریا" را با خود به مدار زمین می برد.


646
سالروز آغاز یک همکاری بین‌المللی در مدار زمین روز 20 نوامبر 1998 یک موشک پروتن-کا، سکوی پرتاب "بایکونور" را در حالی ترک کرد که محموله‌ای با نام "زاریا" را با خود به مدار زمین می‌برد.