126
مهدوی درخصوص آمار مبتلایان به دیابت نوع دو در ایران گفت: در ایران ۱۱ درصد افراد بالای ۲۵ سال (بیش از ۵ میلیون نفر) با تشخیص دیابت نوع دو و ۱۸ درصد افراد بالای ۲۵ سال نیز پره دیابتیک شناسایی شده ...


121
مهدوی درخصوص آمار مبتلایان به دیابت نوع ۲ در ایران گفت: در ایران ۱۱ درصد افراد بالای ۲۵ سال (بیش از ۵ میلیون نفر) با تشخیص دیابت نوع ۲ و ۱۸ درصد افراد بالای ۲۵ نیز پره دیابتیک شناسایی شده اند.


57
مهدوی درخصوص آمار مبتلایان به دیابت نوع ۲ در ایران گفت: در ایران ۱۱ درصد افراد بالای ۲۵ سال (بیش از ۵ میلیون نفر) با تشخیص دیابت نوع ۲ و ۱۸ درصد افراد بالای ۲۵ نیز پره دیابتیک شناسایی شده اند.


565
وی افزود: در حال حاضر حداقل ۱۱ درصد جمعیت بالای ۲۵ سال کشور مبتلا به دیابت هستند و حداقل ۲۵ درصد آنان از بیماری خود آگاه نیستند.


875
مدیر برنامه کشوری پیشگیری و کنترل دیابت وزارت بهداشت گفت: تقریبا از سه دهه قبل موجی از بیماری دیابت نوع دو در دنیا آغاز شده و روبه افزایش است.


806
مدیر برنامه کشوری پیشگیری و کنترل دیابت: ۱۱ درصد افراد بالای ۲۵ سال در ایران مبتلا به دیابت نوع ۲ هستند


181
دکتر مهدوی درخصوص آمار مبتلایان به دیابت نوع ۲ در ایران گفت: در ایران ۱۱ درصد افراد بالای ۲۵ سال (بیش از ۵ میلیون نفر) با تشخیص دیابت نوع ۲ و ۱۸ درصد افراد بالای ۲۵ نیز پره دیابتیک شناسایی شده اند.


824
۱۱ درصد افراد بالای ۲۵ سال در کشور مبتلا به دیابت نوع ۲ هستند


93
مهدوی درخصوص آمار مبتلایان به دیابت نوع ۲ در ایران گفت: در ایران ۱۱ درصد افراد بالای ۲۵ سال (بیش از پنج میلیون نفر) با تشخیص دیابت نوع ۲ و ۱۸ درصد افراد بالای ۲۵ سال نیز در شرایط پره دیابتیک ...


606
اخبار اخبار پزشکی۱۱ درصد جمعیت بالای ۲۵ سال کشور مبتلا به دیابت هستند. ... برای افراد دیابتی ...