290
به گزارش ایسنا، تفاهم‌نامه همکاری میان معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی مجازی به منظور برقراری تعاملات بیشتر و برگزاری دوره‌های آموزش مجازی برای فعالان نهادهای دانشجویی دانشگاه‌های علوم ...


294
به گزارش ایسنا، تفاهم نامه همکاری میان معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی مجازی به منظور برقراری تعاملات بیشتر و برگزاری دوره های آموزش مجازی برای فعالان نهادهای دانشجویی دانشگاه های علوم ...


900
به گزارش ایسنا، تفاهم نامه همکاری میان معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی مجازی به منظور برقراری تعاملات بیشتر و برگزاری دوره های آموزش مجازی برای فعالان نهادهای ...


52
تفاهم‌نامه همکاری میان معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی مجازی به منظور برقراری تعاملات بیشتر و برگزاری دوره‌های آموزش مجازی برای فعالان نهادهای دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور منعقد ...


600
به گزارش ایسنا،تفاهم‌نامه همکاری میان معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی مجازی به منظور برقراری تعاملات بیشتر و برگزاری دوره‌های آموزش مجازی برای فعالان نهادهای دانشجویی دانشگاه‌های علوم ...


430
نشانی مراکز و پایگاه های سلامت شهری تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران-استان تهران نشانی مراکز و پایگاه های سلامت شهری تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران-شهر تهران


748
تفاهم نامه همکاری میان معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی مجازی به منظور برقراری تعاملات بیشتر و برگزاری دوره‌های آموزش مجازی برای فعالان نهادهای دانشجویی دانشگاه ...


136
دکتر سید ناصر استاد در گفت‌وگو با مفدا در حاشیه انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی مجازی، گفت: تفاهم نامه منعقد شده با معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت در ...


245
فراخوان گرنت تحقیقاتی استادیاران فعال و جوان دانشگاه های علوم پزشکی کشور دبیر هیات های امنا، مجامع و شوراهای وزارت بهداشت منصوب شد


318
قائم‌مقام رییس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در برنامه‌ریزی از گسترش فعالیت‌های مذهبی و معنوی در شبکه‌های بهداشت و بیمارستان‌های استان خبر داد.