295
تعاریف گوناگونی برای تجاوز جنسی در اقصی نقاط دنیا و نیز برهه‌های مختلف تاریخی، ارائه شده‌است.


674
ترکیه بر این باور است که دشمنی مستقیم و آشکار عربستان و اسرائیل و برخی دیگر از کشورهای منطقه با ایران، ناشی از آن است که آن‌ها به دنبال نظم جدیدی در منطقه هستند که شامل فشار و نابودی گروه‌های ...


926
محمدجواد دهقانی سرپرست isc پس از تشریح شاخص‌های مورد نظر نظام رتبه‌بندی لایدن، گفت: «بررسی دانشگاه‌های کشور در رتبه‌بندی لایدن حاکی از آن است که هر ساله عملکرد آنها در حال رشد بوده است.


758
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، متن این قانون که شامل کلیات، حدود، قصاص و دیات می شود، بدین شرح است:


172
س 1572: آیا ترک مطالبه حق یا تأخیر در مطالبه آن مثلاً به مدّت دو سال شرعاً موجب سقوط حق می‏شود؟