13
کاراکترهای محبوب بچه‌های ایرانی، خارجی هستند مشاور معاونت فن‌آوری ریاست جمهوری گفت: کاراکترهای محبوب بچه‌های آمریکایی، قهرمان‌های آمریکایی و بچه‌های ژاپن، ژاپنی‌ها هستند.


105
مشاور معاونت فن‌آوری ریاست جمهوری گفت: کاراکترهای محبوب بچه‌های آمریکایی، قهرمان‌های آمریکایی و بچه‌های ژاپن، ژاپنی‌ها هستند.


932
مشاور معاونت فن آوری ریاست جمهوری گفت: کاراکترهای محبوب بچه های آمریکایی، قهرمان های آمریکایی و بچه های ژاپن، ژاپنی ها هستند.


588
در کارگاه بازارپردازی شخصیت در اسباب‌بازی مطرح شد: کاراکترهای محبوب بچه‌های ایرانی، خارجی هستند


296
کاراکترهای محبوب بچه‌های آمریکایی، قهرمان‌های آمریکایی و بچه‌های ژاپن، ژاپنی‌ها هستند.


159
مشاور معاونت فن آوری ریاست جمهوری گفت: کاراکترهای محبوب بچه های آمریکایی، قهرمان های آمریکایی و بچه های ژاپن، ژاپنی ها هستند.


294
مشاور معاونت فن‌آوری ریاست جمهوری گفت: کاراکترهای محبوب بچه‌های آمریکایی، قهرمان‌های آمریکایی و بچه‌های ژاپن، ژاپنی‌ها هستند.


256
کاراکترهای محبوب بچه‌های ایرانی، خارجی هستند مشاور معاونت فن‌آوری ریاست جمهوری گفت: کاراکترهای محبوب بچه‌های آمریکایی، قهرمان‌های آمریکایی و بچه‌های ژاپن، ژاپنی‌ها هستند.


60
حتی بسیاری از شخصیت‌های داخلی کپی‌برداری شده از نمونه‌های خارجی هستند. نوینسده کتاب «بازارسازی فرهنگی» در پایان خاطرنشان کرد: در تبلیغ محصولات فرهنگی باید به ابعاد مختلفی توجه کرد.


721
10 کاراکتر محبوب بچه‌های ایرانی همه آمریکایی هستند. در ادامه این نشست محمدمهدی ایزدخواه گفت: صنعت مرچندایزینگ دو بعد اهمیت دارد.