859
نظر شما درباره پیش نویس جدید مبحث دوم مقررات ملی ساختمان چیست؟