884
گفتنی است سابقه مسعود جمشیدی فولادی می توان به حضور در 117 ماه عملیات فرهنگی، فرماندهی شناسایی در ارتش، فرماندهی اطلاعت پادگان مهندسی بروجرد، مدیر امنیت حفظات و اطلاعات ارتش اشاره کرد.