963
بازیکنی با ما قراردادسنگین بسته که مصدوم بوده است مرزبان: با کسانی کار می‌کنم که برای تیم جام بدهند/سازش به هر قیمتی ما را نابود می‌کند