201
ماکان‌بند پکیجی برای تین‌ایج‌ها است. گفتگوی مفصل و جنجالی سایت «موسیقی ما» با «ماکان‌ بند»