766
به گزارش فارس، فدراسیون تیراندازی ایران در تاریخ ۲۰ فروردین ماه با گوران ماکسیموویچ برای هدایت تیم ملی تفنگ ایران به توافق رسید.


929
به گزارش ورزش سه، فدراسیون تیراندازی ایران در تاریخ 20 فروردین ماه با گوران ماکسیموویچ برای هدایت تیم ملی تفنگ ایران به توافق رسید.


582
فدراسیون تیراندازی ایران با ماکسیموویچ قطع همکاری کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، فدراسیون تیراندازی ایران در تاریخ 20 فروردین ماه با گوران ماکسیموویچ برای هدایت تیم ملی تفنگ ایران به توافق رسید.


930
فدراسیون تیراندازی ایران با ماکسیموویچ قطع همکاری کرد. به گزارش خبرگزاری فارس ، فدراسیون تیراندازی ایران در تاریخ 20 فروردین ماه با گوران ماکسیموویچ برای هدایت تیم ملی تفنگ ایران به توافق رسید.


789
فدراسیون تیراندازی ایران با ماکسیموویچ قطع همکاری کرد. به گزارش ورزش سه، فدراسیون تیراندازی ایران در تاریخ 20 فروردین ماه با گوران ماکسیموویچ برای هدایت تیم ملی تفنگ ایران به توافق رسید.


750
پایان همکاری فدراسیون تیراندازی با ماکسیموویچ به گزارش خبرگزاری فارس، فدراسیون تیراندازی ایران در تاریخ 20 فروردین ماه با گوران ماکسیموویچ برای هدایت تیم ملی تفنگ ایران به توافق رسید.


974
به گزارش خبرگزاری فارس، فدراسیون تیراندازی ایران در تاریخ 20 فروردین ماه با گوران ماکسیموویچ برای هدایت تیم ملی تفنگ ایران به توافق رسید. قرار شد در صورت کسب موفقیت در بازی های آسیایی ...


625
پایان همکاری فدراسیون تیراندازی با ماکسیموویچ. به گزارش خبرگزاری فارس، فدراسیون تیراندازی ایران در تاریخ 20 فروردین ماه با گوران ماکسیموویچ برای هدایت تیم ملی تفنگ ایران به توافق رسید.


467
پایان همکاری فدراسیون تیراندازی با ماکسیموویچ به گزارش ورزش سه، فدراسیون تیراندازی ایران در تاریخ 20 فروردین ماه با گوران ماکسیموویچ برای هدایت تیم ملی تفنگ ایران به توافق رسید.


829
صاحب‌خبر - به گزارش فارس، فدراسیون تیراندازی ایران در تاریخ ۲۰ فروردین ماه با گوران ماکسیموویچ برای هدایت تیم ملی تفنگ ایران به توافق رسید.