100
هنر ایران تا ظهور اسلام هنر اشکانیان: هنر ساسانیان: هنر مانوی: هنر اسلامی هنر هخامنشیان


831
۱۷ فوریهٔ ۱۹۰۳ تهران، ایران: پدر و مادر پدر: اعتضادالملک مادر: زیورالملوک مرگ ۱۹ فروردین ۱۳۳۰ (۴۸ سال)