579
وی افزود: همکاری سازمان‌های مردم نهاد با جهاد دانشگاهی در قالب ارائه ایده‌های فناورانه و مرتبط با اشتغال و کاهش آسیب‌های اجتماعی می‌تواند به پیشبرد اهداف و رسالت‌های هر دو طرف کمک کند.


460
معاون آموزش جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی از همکاری سازمان‌های مردم نهاد با جهاد دانشگاهی در قالب ارائه ایده‌های فناورانه و مرتبط با اشتغال و کاهش آسیب‌های اجتماعی خبر داد.


476
معاون آموزش جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی از همکاری سازمان‌های مردم نهاد با جهاد دانشگاهی در قالب ارائه ایده‌های فناورانه و مرتبط با اشتغال و کاهش آسیب‌های اجتماعی خبر داد.


136
معاون آموزش جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی از همکاری سازمان‌های مردم نهاد با جهاد دانشگاهی در قالب ارائه ایده‌های فناورانه و مرتبط با اشتغال و کاهش آسیب‌های اجتماعی خبر داد.


303
وی افزود: همکاری سازمان‌های مردم نهاد با جهاد دانشگاهی در قالب ارائه ایده‌های فناورانه و مرتبط با اشتغال و کاهش آسیب‌های اجتماعی می‌تواند به پیشبرد اهداف و رسالت‌های هر دو طرف کمک کند.


901
همکاری با سازمان‌های مردم نهاد در قالب ایده‌های فناورانه


636
وی افزود: همکاری سازمان های مردم نهاد با جهاد دانشگاهی در قالب ارائه ایده های فناورانه و مرتبط با اشتغال و کاهش آسیب های اجتماعی می تواند به پیشبرد اهداف و رسالت های هر دو طرف کمک کند.


972
بخونید |‌ جستجوگر هوشمند خبری پارسی - معاون آموزش جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی از همکاری سازمان‌های مردم نهاد با جهاد دانشگاهی در قالب ارائه ایده‌های فناورانه و مرتبط با اشتغال و کاهش آسیب‌های اجتماعی خبر داد.


229
همکاری سازمان‌های مردم نهاد با جهاد دانشگاهی در قالب ایده‌های فناورانه گوناگون 500 خاطر که مستثنی در 900 و دانشگاه بیمارستان 37 متخصص، بازنشستگان در 9 بیمارستان شده‌اند.


118
همکاری با سازمان‌های مردم نهاد در قالب ایده‌های فناورانه معاون آموزش جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی از همکاری سازمان‌های مردم نهاد با جهاد دانشگاهی در قالب ارائه ایده‌های فناورانه و مرتبط با ...