982
وی افزود: همکاری سازمان‌های مردم نهاد با جهاد دانشگاهی در قالب ارائه ایده‌های فناورانه و مرتبط با اشتغال و کاهش آسیب‌های اجتماعی می‌تواند به پیشبرد اهداف و رسالت‌های هر دو طرف کمک کند.


326
معاون آموزش جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی از همکاری سازمان‌های مردم نهاد با جهاد دانشگاهی در قالب ارائه ایده‌های فناورانه و مرتبط با اشتغال و کاهش آسیب‌های اجتماعی خبر داد.


29
معاون آموزش جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی از همکاری سازمان‌های مردم نهاد با جهاد دانشگاهی در قالب ارائه ایده‌های فناورانه و مرتبط با اشتغال و کاهش آسیب‌های اجتماعی خبر داد.


193
معاون آموزش جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی از همکاری سازمان‌های مردم نهاد با جهاد دانشگاهی در قالب ارائه ایده‌های فناورانه و مرتبط با اشتغال و کاهش آسیب‌های اجتماعی خبر داد.


403
وی افزود: همکاری سازمان‌های مردم نهاد با جهاد دانشگاهی در قالب ارائه ایده‌های فناورانه و مرتبط با اشتغال و کاهش آسیب‌های اجتماعی می‌تواند به پیشبرد اهداف و رسالت‌های هر دو طرف کمک کند.


23
همکاری با سازمان‌های مردم نهاد در قالب ایده‌های فناورانه


970
وی افزود: همکاری سازمان های مردم نهاد با جهاد دانشگاهی در قالب ارائه ایده های فناورانه و مرتبط با اشتغال و کاهش آسیب های اجتماعی می تواند به پیشبرد اهداف و رسالت های هر دو طرف کمک کند.


835
بخونید |‌ جستجوگر هوشمند خبری پارسی - معاون آموزش جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی از همکاری سازمان‌های مردم نهاد با جهاد دانشگاهی در قالب ارائه ایده‌های فناورانه و مرتبط با اشتغال و کاهش آسیب‌های اجتماعی خبر داد.


572
همکاری سازمان‌های مردم نهاد با جهاد دانشگاهی در قالب ایده‌های فناورانه گوناگون 500 خاطر که مستثنی در 900 و دانشگاه بیمارستان 37 متخصص، بازنشستگان در 9 بیمارستان شده‌اند.


578
همکاری با سازمان‌های مردم نهاد در قالب ایده‌های فناورانه معاون آموزش جهاد دانشگاهی خراسان جنوبی از همکاری سازمان‌های مردم نهاد با جهاد دانشگاهی در قالب ارائه ایده‌های فناورانه و مرتبط با ...