421
ردیف عنوان همایش تاریخ عنوان مقاله محل برگزاری اسامی همکاران به ترتیب; 60: کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست