149
تایج مطالعات حاکی از آن است که نوشتن احساسات مثبت در کاهش استرس و اضطراب موثر است.