911
۱۲ مهر ۹۷ هم در تقویم کشور جاودانه خواهد شد. روزی که در آن بصیرت، شکوه و اقتدار و اتحاد ایران اسلامی به زیباترین شکل ممکن به نمایش درآمد.