475
از نظر شما عملکرد شهرداری شهسوار در سالی که گذشت چگونه بوده است؟