262
نخستین نشست برنامه چهل سال با رسانه‌ها با موضوع «رسانه‌ها و فرهنگ عمومی» در فرهنگسرای رسانه و شبکه‌های اجتماعی برگزار می‌شود.


892
به گزارش تهران فرهنگی و به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای رسانه و شبکه‌های اجتماعی، در نخستین نشست برنامه چهل سال با رسانه‌ها با موضوع «رسانه‌ها و فرهنگ عمومی»، محمد جواد حق‌شناس (رییس کمسیون فرهنگی، اجتماعی شورای ...


113
2 days ago · به گزارش خبرگزاری فارس، نخستین نشست برنامه چهل سال با رسانه‌ها با موضوع «رسانه‌ها و فرهنگ عمومی» برگزار می‌شود.


698
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای رسانه و شبکه های اجتماعی، در نخستین نشست برنامه چهل سال با رسانه ها با موضوع «رسانه ها و فرهنگ عمومی»، محمد جواد حق شناس (رییس کمسیون فرهنگی، اجتماعی شورای اسلامی شهر ...


157
به گزارش خبرگزاری فارس، نخستین نشست برنامه چهل سال با رسانه‌ها با موضوع «رسانه‌ها و فرهنگ عمومی» برگزار می‌شود.


844
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای رسانه و شبکه‌های اجتماعی، در نخستین نشست برنامه چهل سال با رسانه‌ها با موضوع «رسانه‌ها و فرهنگ عمومی»، محمد جواد حق‌شناس (رییس کمسیون فرهنگی، اجتماعی شورای اسلامی شهر ...


80
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای رسانه و شبکه‌های اجتماعی، در نخستین نشست برنامه چهل سال با رسانه‌ها با موضوع «رسانه‌ها و فرهنگ عمومی»، محمد جواد حق‌شناس (رییس کمسیون فرهنگی، اجتماعی شورای اسلامی شهر ...


564
نشست «رسانه‌ها و فرهنگ عمومی» در چهل سال با رسانه‌ها. به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای رسانه و شبکه‌های اجتماعی، در نخستین نشست برنامه چهل سال با رسانه‌ها با موضوع «رسانه‌ها و فرهنگ عمومی»، محمد جواد ...


157
نخستین نشست برنامه چهل سال با رسانه ها با موضوع «رسانه ها و فرهنگ عمومی» در فرهنگسرای رسانه و شبکه های اجتماعی برگزار می شود.


914
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای رسانه و شبکه‌های اجتماعی، در نخستین نشست برنامه چهل سال با رسانه‌ها با موضوع «رسانه‌ها و فرهنگ عمومی»، محمد جواد حق‌شناس (رییس کمسیون فرهنگی، اجتماعی شورای اسلامی شهر ...