789
درخواست 4000 نفر از دانشگاهیان و حوزویان از شورای نگهبان برای تایید نکردن «cft» "ابوضحی" طراح اصلی جنایت تروریستی اهواز به هلاکت رسید


599
زوج‌ها با در دست داشتن اصل و تصویر سند ازدواج، اصل شناسنامه و اصل کارت ملی زوج و زوجه به پلیس ۱۰+ مراجعه کنند.