889
قیمت «۲۸۱۹» مظنه آپارتمان در محدوده استاد معین + جدول قیمت . عصر ساختمان- برای خرید آپارتمان ۵۵ متری با عمر ۴ ساله در محدوده استاد معین به سرمایه ۳۸۰ میلیون تومانی نیاز است.


300
مظنه آپارتمان در محدوده استاد معین + جدول قیمت برای خرید آپارتمان در منطقه استاد معین با توجه به عمر بنا و موقعیت دسترسی باید هزینه های متفاوتی پرداخت که در جدول زیر به برخی از آنها اشاره شده ...


52
مظنه آپارتمان در محدوده استاد معین + جدول قیمت برای خرید آپارتمان ۵۵ متری با عمر ۴ ساله در محدوده استاد معین به سرمایه ۳۸۰ میلیون تومانی نیاز است.


849
برای خرید آپارتمان در منطقه استاد معین با توجه به عمر بنا و موقعیت دسترسی باید هزینه های متفاوتی پرداخت که در جدول زیر به برخی از آنها اشاره شده است.


150
مظنه آپارتمان در محدوده استاد معین + جدول قیمت خبرگزاری میزان- برای خرید آپارتمان ۵۵ متری با عمر ۴ ساله در محدوده استاد معین به سرمایه ۳۸۰ میلیون تومانی نیاز است.


174
به گزارش میزان، برای خرید آپارتمان در منطقه استاد معین با توجه به عمر بنا و موقعیت دسترسی باید هزینه های متفاوتی پرداخت که در جدول زیر به برخی از آنها اشاره شده است.


177
مظنه آپارتمان در محدوده استاد معین. برای خرید آپارتمان 55 متری با عمر 4 ساله در محدوده استاد معین به سرمایه 380 میلیون تومانی نیاز است.


984
قیمت آپارتمان در منطقه استاد معین + جدول اقتصاد نیوز: برای خرید آپارتمان ۵۵ متری با عمر ۴ ساله در محدوده استاد معین به سرمایه ۳۸۰ میلیون تومانی نیاز است.


394
برای خرید آپارتمان در منطقه استاد معین با توجه به عمر بنا و موقعیت دسترسی باید هزینه های متفاوتی پرداخت که در جدول زیر به برخی از آنها اشاره شده است.


74
مظنه آپارتمان در محدوده استاد معین برای خرید آپارتمان ۵۵ متری با عمر ۴ ساله در محدوده استاد معین به سرمایه ۳۸۰ میلیون تومانی نیاز است.