69
قیمت «۲۸۱۹» مظنه آپارتمان در محدوده استاد معین + جدول قیمت . عصر ساختمان- برای خرید آپارتمان ۵۵ متری با عمر ۴ ساله در محدوده استاد معین به سرمایه ۳۸۰ میلیون تومانی نیاز است.


67
مظنه آپارتمان در محدوده استاد معین + جدول قیمت برای خرید آپارتمان در منطقه استاد معین با توجه به عمر بنا و موقعیت دسترسی باید هزینه های متفاوتی پرداخت که در جدول زیر به برخی از آنها اشاره شده ...


364
مظنه آپارتمان در محدوده استاد معین + جدول قیمت برای خرید آپارتمان ۵۵ متری با عمر ۴ ساله در محدوده استاد معین به سرمایه ۳۸۰ میلیون تومانی نیاز است.


90
برای خرید آپارتمان در منطقه استاد معین با توجه به عمر بنا و موقعیت دسترسی باید هزینه های متفاوتی پرداخت که در جدول زیر به برخی از آنها اشاره شده است.


291
مظنه آپارتمان در محدوده استاد معین + جدول قیمت خبرگزاری میزان- برای خرید آپارتمان ۵۵ متری با عمر ۴ ساله در محدوده استاد معین به سرمایه ۳۸۰ میلیون تومانی نیاز است.


875
به گزارش میزان، برای خرید آپارتمان در منطقه استاد معین با توجه به عمر بنا و موقعیت دسترسی باید هزینه های متفاوتی پرداخت که در جدول زیر به برخی از آنها اشاره شده است.


442
مظنه آپارتمان در محدوده استاد معین. برای خرید آپارتمان 55 متری با عمر 4 ساله در محدوده استاد معین به سرمایه 380 میلیون تومانی نیاز است.


424
قیمت آپارتمان در منطقه استاد معین + جدول اقتصاد نیوز: برای خرید آپارتمان ۵۵ متری با عمر ۴ ساله در محدوده استاد معین به سرمایه ۳۸۰ میلیون تومانی نیاز است.


771
برای خرید آپارتمان در منطقه استاد معین با توجه به عمر بنا و موقعیت دسترسی باید هزینه های متفاوتی پرداخت که در جدول زیر به برخی از آنها اشاره شده است.


986
مظنه آپارتمان در محدوده استاد معین برای خرید آپارتمان ۵۵ متری با عمر ۴ ساله در محدوده استاد معین به سرمایه ۳۸۰ میلیون تومانی نیاز است.