496
افغانستان هنوز هم کشور بحران زده و دولت آن از جمله دولت های شکست خورده در جهان بشمار می رود.