190
بچه‌ها كه بزرگ‌تر شدند آهوي مادر آنها را به دشت مي‌برد تا تجربه زندگي بياموزند.