746
وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد: تشکیل کارگروه برای گنجاندن اندیشه شهید مطهری در کتب درسی