853
محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بهره گیری از روشی ساده و ارزان نانوکامپوزیت هایی را تولید کردند که به عنوان عایق های تنظیم کننده دما برای مدیریت انرژی حرارتی در صنایع ساختمان سازی و نساجی قابل استفاده هستند.


849
محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بهره‌گیری از روشی ساده و ارزان‌ نانوکامپوزیت‌هایی را تولید کردند که به‌عنوان عایق‌های تنظیم‌کننده‌ دما برای مدیریت انرژی حرارتی در صنایع ساختمان‌سازی و نساجی قابل استفاده هستند.


33
محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بهره‌گیری از روشی ساده و ارزان‌ نانوکامپوزیت‌هایی را تولید کردند که به‌عنوان عایق‌های تنظیم‌کننده‌ دما برای مدیریت انرژی حرارتی در صنایع ساختمان‌سازی و نساجی قابل استفاده هستند.


559
محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بهره‌گیری از روشی ساده و ارزان نانوکامپوزیت‌هایی را تولید کردند که به‌عنوان عایق‌های تنظیم‌کننده دما برای مدیریت انرژی حرارتی در صنایع ساختمان‌سازی و نساجی قابل استفاده هستند.


506
مطلب با عنوان مدیریت انرژی حرارتی با نانوکامپوزیت‌های پارچه‌ای از وب سایت ایسنا isna با درج لینک اصلی خبر نمایش داده شده است و آپین در قبال محتوای اخبار هیچ مسئولیتی ندارد.


750
محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بهره‌گیری از روشی ساده و ارزان‌ نانوکامپوزیت‌هایی را تولید کردند که به‌عنوان عایق‌های تنظیم‌کننده‌ دما برای مدیریت انرژی حرارتی در صنایع ساختمان‌سازی و نساجی قابل استفاده هستند.


903
1 day ago · مدیریت انرژی حرارتی با نانوکامپوزیت های پارچه ای. محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بهره گیری از روشی ساده و ارزان نانوکامپوزیت هایی را تولید کردند که به عنوان عایق های تنظیم کننده دما برای مدیریت انرژی حرارتی در صنایع ...


253
محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بهره‌گیری از روشی ساده و ارزان‌ نانوکامپوزیت‌هایی را تولید کردند که به‌عنوان عایق‌های تنظیم‌کننده‌ دما برای مدیریت انرژی حرارتی در صنایع ساختمان‌سازی و نساجی قابل استفاده هستند.


362
محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بهره‌گیری از روشی ساده و ارزان‌ نانوکامپوزیت‌هایی را تولید کردند که به‌عنوان عایق‌های تنظیم‌کننده‌ دما برای مدیریت انرژی حرارتی در صنایع ساختمان‌سازی و نساجی قابل استفاده هستند.


911
محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بهره‌گیری از روشی ساده و ارزان‌ نانوکامپوزیت‌هایی را تولید کردند که به‌عنوان عایق‌های تنظیم‌کننده‌ دما برای مدیریت انرژی حرارتی در صنایع ساختمان‌سازی و نساجی قابل استفاده هستند.