655
دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان،به عنوان دبیر کل اتحادیه تشکل های اسلامی سیاسی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی سراسر کشور انتخاب شد.