478
صد و هجدهمین شماره ماهنامه «هیات» از سوی هیات رزمندگان اسلام منتشر شد.


863
من امیرم. نه از آن جنس امیران که لشگری به زیر فرمان دارند. امیری با علاقه‌ی وافر به ادبیات و به‌ویژه ادبیات داستانی و بیش از همه داستان کوتاه.