503
رییس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بیان این که "مارکتینگ" حلقه مفقوده رسیدن به دانشگاه‌های نسل سوم است، گفت: ما برای رفع چالش‌های بخش صنعت به دنبال بررسی مشکلات آنها هستیم که با چنین رویکردی با ...


436
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکترسیداحمد معتمدی در نشست صاحب نظران ارتباط صنعت با دانشگاه با بیان اینکه دانشگاه صنعتی امیرکبیر دو هدف عمده را در دستور کار خود دارد، اظهار کرد: رسیدن به ۱۰۰ ...


922
رییس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بیان این که "مارکتینگ" حلقه مفقوده رسیدن به دانشگاه‌های نسل سوم است، گفت: ما برای رفع چالش‌های بخش صنعت به دنبال بررسی مشکلات آنها هستیم که با چنین رویکردی با ...


683
رییس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بیان این که "مارکتینگ" حلقه مفقوده رسیدن به دانشگاه های نسل سوم است، گفت: ما برای رفع چالش های بخش صنعت به دنبال بررسی مشکلات آنها هستیم که با چنین رویکردی با ...


354
“مارکتینگ” حلقه مفقوده رسیدن به دانشگاه‌های نسل سوم. رییس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بیان این که “مارکتینگ” حلقه مفقوده رسیدن به دانشگاه‌های نسل سوم است، گفت: ما برای رفع چالش‌های بخش صنعت به دنبال بررسی مشکلات ...


804
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با تاکید بر اینکه برای رسیدن به دانشگاه‌های نسل سوم حلقه مفقوده‌ «مارکتینگ» وجود دارد، یادآور شد: در این زمینه مدل‌هایی ارائه شده است که می‌تواند به عنوان یک ...


533
معتمدی رسیدن به دانشگاه نسل سوم را از دیگر اهداف کلان این دانشگاه ذکر کرد و افزود:دانشگاه نسل سوم دانشگاه‌هایی هستند که در چرخه اقتصادی کشور نقش و همچنین تولید فناوری دارند.


638
«مارکتینگ» حلقه مفقوده برای رسیدن به دانشگاه نسل سوم رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با تاکید بر اینکه برای رسیدن به دانشگاه‌های نسل سوم حلقه مفقوده‌ «مارکتینگ» وجود دارد، یادآور شد: در این زمینه مدل‌هایی ارائه شده است.


519
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکترسیداحمد معتمدی در نشست صاحب‌نظران ارتباط صنعت با دانشگاه با بیان اینکه دانشگاه صنعتی امیرکبیر دو هدف عمده را در دستور کار خود دارد، اظهار کرد: رسیدن به ۱۰۰ ...


666
رییس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بیان این که"مارکتینگ" حلقه مفقوده رسیدن به دانشگاه‌های نسل سوم است، گفت: ما برای رفع چالش‌های بخش صنعت به دنبال بررسی مشکلات آنها هستیم که با چنین رویکردی با وزارت نفت همکاری‌های علمی ...