588
دانستن باید به روز باشد و هر روز باید بیشتر و بیشتر بدانی، حتی اگر همه چیز را بدانی یک روز دانسته‌های ات کهنه خواهد شد و فلسفه خیلی دانستن نیست، حرف تازه داشتن است.دینانی به آگاهی فلسفی اشاره ...


975
وی افزود: فلسفه خیلی دانستن نیست، باز بودن ذهن و تحمل شنیدن حرف مخالف است. هر آدمی دوست دارد همه مردم مثل او فکر کنند.این حالت خود پرستی و زندانی ذهن بودن ذهن است.


930
دانستن باید به روز باشد و هر روز باید بیشتر و بیشتر بدانی، حتی اگر همه چیز را بدانی یک روز دانسته‌های ات کهنه خواهد شد و فلسفه خیلی دانستن نیست، حرف تازه داشتن است.


442
ایسنا / غلامحسین دینانی در مراسم رونمایی از کتاب جدید خود گفت: فلسفه خیلی دانستن نیست، فلسفه باز بودن ذهن برای حرف‌های تازه و تحمل کردن مخالف است.


689
فلسفه دانستن نیست حرف تازه داشتن است. میزان | ۹:۰۱ آخرین وضعیت ترافیکی جاده های کشور . صراط ...


39
فلسفه دانستن نیست حرف تازه داشتن است. بروجرد مرکز ساخت زیورآلات در کشور ترامپ: اگر دادستان موقت تحقیقات بازرس مولر را محدود کند، دخالت نمی‌کنم


955
وی افزود: فلسفه خیلی دانستن نیست، باز بودن ذهن و تحمل شنیدن حرف مخالف است. هر آدمی دوست دارد همه مردم مثل او فکر کنند.این حالت خود پرستی و زندانی ذهن بودن ذهن است.


248
فلسفه خیلی دانستن نیست بلکه فلسفه باز بودن ذهن است. فلسفه انفتاح ذهن و گشودگی و تحمل شنیدن حرف تازه و مخالف است.


975
رونمایی از کتاب ابراهیمی دینانی با طعنه به ترامپ غلامحسین دینانی در مراسم رونمایی از کتاب جدید خود گفت: فلسفه خیلی دانستن نیست، فلسفه باز بودن ذهن برای حرف‌های تازه و تحمل کردن مخالف است.


459
فلسفه خیلی دانستن نیست، بلکه فلسفه باز بودن ذهن است. فلسفه انفتاح ذهن و گشودگی و تحمل شنیدن حرف تازه و مخالف است.