123
پاپلی‌یزدی با انتقاد از سازمان محیط زیست، گفت: تاکنون مطالعات ملی در ساخت سدها، چاه‌های کشور و فرسایش خاک انجام نشده است و همه مطالعات ما به صورت موردی بوده است برای همین نتوانسته‌ایم به ...


520
تاکنون مطالعات ملی در ساخت سدها، چاه‌های کشور و فرسایش خاک انجام نشده است و برای همین نتوانسته‌ایم به راهکار مشترکی در این امر دست یابیم.


774
پاپلی‌یزدی با انتقاد از سازمان محیط زیست، گفت: تاکنون مطالعات ملی در ساخت سدها، چاه‌های کشور و فرسایش خاک انجام نشده است و همه مطالعات ما به صورت موردی بوده است برای همین نتوانسته‌ایم به ...


807
پاپلی‌یزدی با انتقاد از سازمان محیط زیست، گفت: تاکنون مطالعات ملی در ساخت سدها، چاه‌های کشور و فرسایش خاک انجام نشده است و همه مطالعات ما به صورت موردی بوده است برای همین نتوانسته‌ایم به ...


186
رییس انجمن ژئوپلیتیک ایران انتقاد کرد؛ عدم وجود مطالعات ملی در ساخت سدها وچاه‌های کشور


402
رییس انجمن ژئوپلیتیک ایران با تاکید بر این که اهمیت اقتصادی و سیاسی آب برابر امنیت است، گفت: تاکنون مطالعات ملی در ساخت سدها، چاه های کشور و فرسایش خاک انجام نشده است و برای همین نتوانسته ایم ...


858
رییس انجمن ژئوپلیتیک ایران با تاکید بر این که اهمیت اقتصادی و سیاسی آب برابر امنیت است، گفت: تاکنون مطالعات ملی در ساخت سدها، چاه‌های کشور و فرسایش خاک انجام نشده است و برای همین نتوانسته‌ایم به راهکار مشترکی در این ...


237
عدم وجود مطالعات ملی در ساخت سدها وچاه‌های کشور


718
رییس انجمن ژئوپلیتیک ایران با تاکید بر این که اهمیت اقتصادی و سیاسی آب برابر امنیت است، گفت: تاکنون مطالعات ملی در ساخت سدها، چاه‌های کشور و فرسایش خاک ...


313
Use this form to sign up for our weekly newsletter, in order to receive Event updates, special deals, and promotional coupons in your area. We will not use your email address to send spam, and we will not provide your contact details to third parties.