91
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی بابیان اینکه این صندوق نباید به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار شود، گفت: اهداف این صندوق وارد کردن ارز از خارج است.


28
اهداف این صندوق وارد کردن ارز از خارج است. صندوق توسعه ملی بر اساس سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و بر اساس تجارب حاصل از کارکرد ذخیره ارزی ایجاد شده و مجموعه‌ای از نظام بر آن نظر دارد چون منابع نسل‌های آینده است.


207
• گربه وحشی خنک کننده های Helor 240/360 را معرفی کرد • اتفاق عجیب در یک برنامه/ مدیرکلی که در مراسم ...


665
صندوق توسعه ملی نباید به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار شود رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی بابیان اینکه این صندوق نباید به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار شود، گفت: اهداف این صندوق وارد کردن ارز از ...


833
وی بابیان اینکه صندوق توسعه ملی نباید به‌ حساب ذخیره ارزی دچار شود، افزود: اهداف این صندوق وارد کردن ارز از خارج به کشور است و ما باید به‌ عنوان حامی و نگهبان این صندوق اهداف و سیاست‌های مقام ...


278
رئیس صندوق توسعه ملی: صندوق توسعه ملی نباید به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار شود رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی بابیان اینکه این صندوق نباید به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار شود، گفت: اهداف این صندوق وارد کردن ارز از خارج است.


479
وی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی نباید به حساب ذخیره ارزی دچار شود، افزود: اهداف این صندوق وارد کردن ارز از خارج به کشور است و ما باید به عنوان حامی و نگهبان این صندوق اهداف و سیاست‌های مقام ...


617
Use this form to sign up for our weekly newsletter, in order to receive Event updates, special deals, and promotional coupons in your area. We will not use your email address to send spam, and we will not provide your contact details to third parties.


481
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی جمهوری اسلامی ایران گفت: ما باید به عنوان حامی و نگهبان این صندوق اهداف و سیاست‌های مقام معظم رهبری، مجلس شورای اسلامی و هیئت امنای صندوق را اجرا کنیم.


170
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی جمهوری اسلامی ایران گفت: ما باید به عنوان حامی و نگهبان این صندوق اهداف و سیاست‌های مقام معظم رهبری، مجلس شورای اسلامی و ...