926
وی افزود: مرحوم تاج الدین بحق، امانت دارانه قشر کارگری را نمایندگی می کرد. شریعتمداری ادامه داد: از ویژگی های بارز مرحوم، راستگویی، اخلاص و صداقت بود و در دوره های گوناگون زندگی، تفاوت رفتاری ...


413
وی افزود: مرحوم تاج الدین بحق، امانت دارانه قشر کارگری را نمایندگی می کرد. شریعتمداری ادامه داد: از ویژگی های بارز مرحوم، راستگویی، اخلاص و صداقت بود و در دوره های گوناگون زندگی، تفاوت رفتاری نداشت.


818
شریعتمداری در مراسم مرحوم تاج الدین در اصفهان: مرحوم تاج الدین بحق، امانت دارانه قشر کارگری را نمایندگی می‌کرد


289
وی افزود: مرحوم تاج الدین بحق، امانت دارانه قشر کارگری را نمایندگی می کرد. شریعتمداری ادامه داد: از ویژگی های بارز مرحوم، راستگویی، اخلاص و صداقت بود و در دوره های گوناگون زندگی ، تفاوت رفتاری ...


541
وی افزود: مرحوم تاج الدین بحق، امانت دارانه قشر کارگری را نمایندگی می کرد. دکتر شریعتمداری ادامه داد: از ویژگی های بارز مرحوم، راستگویی، اخلاص و صداقت بود و در دوره های گوناگون زندگی، تفاوت ...


668
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مرحوم عبدالرحمن تاج الدین فردی پاک و خود ساخته بود و همواره از سوی جامعه کارگری، در سطوح مدیریتی، تصمیم سازی و تصمیم گیری حضوری شایسته داشت.


152
وی افزود: مرحوم تاج الدین بحق، امانت دارانه قشر کارگری را نمایندگی می کرد. دکتر شریعتمداری ادامه داد: از ویژگی های بارز مرحوم، راستگویی، اخلاص و صداقت بود و در دوره های گوناگون زندگی، تفاوت ...


274
Use this form to sign up for our weekly newsletter, in order to receive Event updates, special deals, and promotional coupons in your area. We will not use your email address to send spam, and we will not provide your contact details to third parties.


969
با حضورجمع کثیری از مقامات کشوری و استانی و تعداد گسترده ای از مدیران و کارکنان مراسم ترحیم معاون فقید حقوقی سازمان تامین اجتماعی برگزار شد.


100
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مرحوم عبدالرحمن تاج الدین فردی پاک و خود ساخته بود و همواره از سوی جامعه کارگری، در سطوح مدیریتی، تصمیم سازی و تصمیم گیری حضوری شایسته داشت.