994
مقدمه. سکته مغزی هنگامی رخ می دهد که مغز در نتیجه نقص خونرسانی یا پاره شدن یک رگ یعنی خونریزی مغزی، آسیب ببیند.


969
آموزش کمک های اولیه در برق گرفتگی . مصدومیت هایی که با برق گرفتگی ایجاد می شود غالبا در خانه...