58
مقدمه. سکته مغزی هنگامی رخ می دهد که مغز در نتیجه نقص خونرسانی یا پاره شدن یک رگ یعنی خونریزی مغزی، آسیب ببیند.


780
آموزش کمک های اولیه در برق گرفتگی . مصدومیت هایی که با برق گرفتگی ایجاد می شود غالبا در خانه...