393
مهاجرانی ادامه داد: البته استقبال از رشته‌های مهارتی در ابتدای امر چندان بالا نبود و به علت نگرش هایی که به رشته‌ها وجود دارد دور از ذهن نبود.


39
مهاجرانی ادامه داد: البته استقبال از رشته‌های مهارتی در ابتدای امر چندان بالا نبود و به علت نگرش هایی که به رشته‌ها وجود دارد دور از ذهن نبود.


33
مهاجرانی ادامه داد: البته استقبال از رشته های مهارتی در ابتدای امر چندان بالا نبود و به علت نگرش هایی که به رشته ها وجود دارد دور از ذهن نبود.


932
رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان با اشاره به راه‌اندازی رشته‌های مهارتی در مدارس سمپاد و عدم استقبال بالا از سوی دانش آموزان گفت: این یک کار نو است که برای اولین بار انجام شده است؛ باید این کار ...


366
سمپادی‌ها از رشته‌های مهارتی استقبال نکردند رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان با اشاره به راه‌اندازی رشته‌های مهارتی در مدارس سمپاد و عدم استقبال بالا از سوی دانش آموزان گفت: این یک کار نو است ...


455
مهاجرانی ادامه داد: البته استقبال از رشته‌های مهارتی در ابتدای امر چندان بالا نبود و به علت نگرش هایی که به رشته‌ها وجود دارد دور از ذهن نبود.


322
مهاجرانی ادامه داد: البته استقبال از رشته های مهارتی در ابتدای امر چندان بالا نبود و به علت نگرش هایی که به رشته ها وجود دارد دور از ذهن نبود.


112
مهاجرانی ادامه داد: البته استقبال از رشته‌های مهارتی در ابتدای امر چندان بالا نبود و به علت نگرش هایی که به رشته‌ها وجود دارد دور از ذهن نبود.


110
8 hours ago · سمپادی ها از رشته های مهارتی استقبال نکردند. رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان با اشاره به راه اندازی رشته های مهارتی در مدارس سمپاد و عدم استقبال بالا از سوی دانش آموزان گفت: این یک کار نو است که ...


819
سمپادی‌ها از رشته‌های مهارتی استقبال نکردند; اورژانس آذربایجان غربی از دست مزاحمان کلافه ...