347
مهاجرانی ادامه داد: البته استقبال از رشته‌های مهارتی در ابتدای امر چندان بالا نبود و به علت نگرش هایی که به رشته‌ها وجود دارد دور از ذهن نبود.


785
مهاجرانی ادامه داد: البته استقبال از رشته‌های مهارتی در ابتدای امر چندان بالا نبود و به علت نگرش هایی که به رشته‌ها وجود دارد دور از ذهن نبود.


49
مهاجرانی ادامه داد: البته استقبال از رشته های مهارتی در ابتدای امر چندان بالا نبود و به علت نگرش هایی که به رشته ها وجود دارد دور از ذهن نبود.


194
رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان با اشاره به راه‌اندازی رشته‌های مهارتی در مدارس سمپاد و عدم استقبال بالا از سوی دانش آموزان گفت: این یک کار نو است که برای اولین بار انجام شده است؛ باید این کار ...


92
سمپادی‌ها از رشته‌های مهارتی استقبال نکردند رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان با اشاره به راه‌اندازی رشته‌های مهارتی در مدارس سمپاد و عدم استقبال بالا از سوی دانش آموزان گفت: این یک کار نو است ...


330
مهاجرانی ادامه داد: البته استقبال از رشته‌های مهارتی در ابتدای امر چندان بالا نبود و به علت نگرش هایی که به رشته‌ها وجود دارد دور از ذهن نبود.


462
مهاجرانی ادامه داد: البته استقبال از رشته های مهارتی در ابتدای امر چندان بالا نبود و به علت نگرش هایی که به رشته ها وجود دارد دور از ذهن نبود.


739
مهاجرانی ادامه داد: البته استقبال از رشته‌های مهارتی در ابتدای امر چندان بالا نبود و به علت نگرش هایی که به رشته‌ها وجود دارد دور از ذهن نبود.


720
8 hours ago · سمپادی ها از رشته های مهارتی استقبال نکردند. رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان با اشاره به راه اندازی رشته های مهارتی در مدارس سمپاد و عدم استقبال بالا از سوی دانش آموزان گفت: این یک کار نو است که ...


153
سمپادی‌ها از رشته‌های مهارتی استقبال نکردند; اورژانس آذربایجان غربی از دست مزاحمان کلافه ...