12
نگاه ویژه ی مدیریت شهری به زنان در شهر توضیحات. مدیر عامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران با حضور در غرفه " زنان در شهر " به کرامت و جایگاه ویژه ...