59
هافبک سابق نفت آبادان با عقد قراردادی به نساجی مازندران پیوست.