195
مدیر عامل بانک مسکن مکانیزم واگذاری اموال مازاد بانک مسکن را دردو محور «واگذاری دارایی های شرکتی»، «مطالبات مشکوک الوصول» و «دارایی مسکونی و شعب مازاد بانک مسکن» تشریح کرد.


896
مدیرعامل بانک مسکن مکانیزم واگذاری اموال مازاد بانک مسکن را در دو محور «واگذاری دارایی‌های شرکتی»و «مطالبات مشکوک الوصول» تشریح کرد.


457
مدیرعامل بانک مسکن مکانیزم واگذاری اموال مازاد بانک مسکن را در دو محور «واگذاری دارایی‌های شرکتی»، «مطالبات مشکوک‌الوصول» و «دارایی مسکونی و شعب مازاد بانک مسکن» تشریح کرد.


517
دو محور واگذاری اموال مازاد بانک مسکن مدیرعامل بانک مسکن مکانیزم واگذاری اموال مازاد بانک مسکن را در دو محور «واگذاری دارایی‌های شرکتی»، «مطالبات مشکوک‌الوصول» و «دارایی مسکونی و شعب ...


424
مدیر عامل بانک مسکن مکانیزم واگذاری اموال مازاد بانک مسکن را دردو محور «واگذاری دارایی های شرکتی»، «مطالبات مشکوک الوصول» و «دارایی مسکونی و شعب مازاد بانک مسکن» تشریح کرد.


333
دو محور واگذاری اموال مازاد بانک مسکن مدیرعامل بانک مسکن مکانیزم واگذاری اموال مازاد بانک مسکن را در دو محور «واگذاری دارایی‌های شرکتی»، «مطالبات مشکوک‌الوصول» و ….


252
مدیرعامل بانک مسکن مکانیزم واگذاری اموال مازاد بانک مسکن را در دو محور « واگذاری دارایی های شرکتی»، «مطالبات مشکوک الوصول» و «دارایی مسکونی و شعب مازاد بانک مسکن » تشریح کرد.


551
دو محور واگذاری اموال مازاد بانک مسکن ... بانک مسکن گفت: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های نظام ...


844
فصل تجارت - مدیرعامل بانک مسکن مکانیزم واگذاری اموال مازاد بانک مسکن را در دو محور «واگذاری دارایی های شرکتی»، «مطالبات مشکوک الوصول» و «دارایی مسکونی و شعب مازاد بانک مسکن» تشریح کرد.


524
فرهاد دژپسند در جلسه بررسی روند واگذاری اموال مازاد بانک ها، سرعت همراه با دقت و سلامت را سه شرط مهم واگذاری اموال مازاد و بنگاه های متعلق به بانک ها عنوان کرد و گفت: دو موضوع به طور مستمر از ...