692
دستگاه‌های جوجه‌کشی مجهز به هوش مصنوعی برای نخستین بار در ایران تولید شد؛