366
ص: 6 سه نکته، به عنوان پیش نیاز بحث: 1. سرّ اسرار: در عالم، اهل معرفت را دو قسم نموده‌اند؛ یکی عالم عِلوی و عالم غیب و ملکوت، و دیگری عالم ملک و شهادت، و عالم ملک و شهادت را نردبان ترقی برای صعود ...