406
در این درس ثبت های لازم برای بستن حساب هاي موقت رو ارائه می کنم و در پایان متوجه خواهید شد تمام حساب های موقت بسته شده و تنها حساب های دائم باقی می مانند.


618
یک: شاید یکی از خسارتبارترین و نکبت بارترین انقلاب های تاریخ، انقلاب سال پنجاه و هفت ایران باشد.